Kjell Ingebrigtsen

Skuffende og lite nytt for sjømatnæringen

Sjømatalliansen har store forventninger til regjeringens handelspolitikk. Imidlertid skuffer regjeringen i sin stortingsmelding om globalisering og handel. Dette er et avgjørende viktig politikkområde for oss, sier leder i Norges Fiskarlag, og talsmann for Sjømatalliansen Kjell Ingebrigtsen.

Han roser regjeringen for å sette handelspolitikk høyt på dagsorden, men mener regjeringen ikke er konkret nok i hvordan sjømatnæringen skal gis økt prioritet til arbeidet med å sikre frihandel for sjømat, bl.a. til EU-markedet.

– Vi er forundret og skuffet over at regjeringen under pågående forhandlinger med EU innenfor områdene sjømat, landbruk (EØS-avtalens artikkel 19), og Norges EØS-kontingent, avviser å koble områdene landbruk og sjømat. Regjeringen gir i meldingen en grundig og god analyse av de utfordringer sjømatnæringen står overfor i viktige markeder, men etter vår mening klarer regjeringen ikke å følge opp med gode og konkrete tiltak, understreker Ingebrigtsen.

Sjømatnæringen opplever at det må brukes stadig mer ressurser på å vedlikeholde markedsadgang til viktige eksportmarkeder fremfor at det settes tilstrekkelig søkelys på å forbedre handelsmulighetene.

– Regjeringen gir uttrykk for at det nå foreslås tiltak for en mer offensiv handelspolitikk. Det uttrykkes en ambisjon, men gis ikke et reelt innhold til dagens melding, sier Kjell Ingebrigtsen.

– Vi håpet meldingen skulle representere et taktskifte i norsk handelspolitikk.

Skiftende regjeringer har de siste årene uttalt at Norge skal bli verdens ledende sjømatnasjon. Det er klokt, men det betinger at vi også i større grad må se på oss selv som en sjømatnasjon, og at sjømat inkluderes i det som løftes opp som Norges interesser på en langt tydeligere måte i handelspolitikken. Sjømatalliansen hadde forventning om en tydeliggjøring av regjeringens prioriteringer overfor sjømatnæringen.

– Vi forventer at regjeringen og Stortinget nå bruker anledningen til å konkret forbedring av handelsbetingelsene for norsk sjømat, sier Kjell Ingebrigtsen. 

Sjømatalliansens hovedinnspill til regjeringen er:

Fullverdig markedsadgang til EU-markedet
For sjømatnæringen er det uakseptabelt at vi har så mangelfull markedsadgang til vårt hovedmarked EU. Næringen har lenge levd med et omforent politisk ønske om betydningen av å sikre markedsadgangen for norsk sjømat. Vi er likefullt i en situasjon der handelsbetingelsene til vårt største marked har stått på stedet hvil i 20 år. Den politiske viljen til å gjøre forbedringer må omsettes i reell politikk, og Sjømatalliansen forventer at man fra norsk side nå tar reelle grep for å bedre denne situasjonen.

EFTA og bilaterale avtaler
EFTA må fortsatt brukes aktivt for å sikre norsk sjømat konkurransedyktige handelsbetingelser i viktige markeder. Arbeidet i EFTA må gis nødvendige ressurser slik at viktige markeder ikke settes på vent. Det er store fordeler knyttet til gode handelsavtaler, og det er viktig å komme inn i en tidlig fase.

Økt innsats nasjonalt og i markedene
Når det gjelder ressursbruk, er det behov for forhandlingskapasitet for nye handelsavtaler, og ikke minst styrke den operative beredskapen innenfor departement, Mattilsynet og ambassader. Dette er nødvendig for å møte uforutsette handelshindringer som har økt i omfang. Eksempler på dette er begrensninger i handelsvilkårene til Kina, Russland, Brasil, Ukraina og Tyrkia. Utfordringene knyttet til markedsadgang for norsk sjømat har endret seg, ved at konflikter knyttet til tollbarrierer dels har fått gradvis mindre betydning, mens sanitære og veterinære krav og fremveksten av ulike statlige og private merkekrav har økt. Med andre ord har utfordringene til næringen blitt større de siste årene.

For å kunne møte disse utfordringene, må det settes av tilstrekkelig ressurser for å møte utfordringer som oppstår i markedene, og endringer av disse som endres over tid i de ulike markedene.

Ytterligere kommentarer:
Kjell Ingebrigtsen, tlf. 922 84 719