Fri adgang!

 Fotoinfo: F.v. Erling Holmeset jr, Kristin Alnes, Geir Ove Ystmark og Kjell Ingebrigtsen etter møtet med EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker i Utenriksdepartementet fredag.
Fotoinfo: F.v. Erling Holmeset jr, Kristin Alnes, Geir Ove Ystmark og Kjell Ingebrigtsen etter møtet med EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker i Utenriksdepartementet fredag.

I møte med EØS- og EU-minister Elisabeth Aspaker fredag 29.april ba Sjømatalliansen om at norske myndigheter aktivt må bidra til å sikre markedsadgangen til EU.

-Omstillingen i norsk økonomi viser at sjømatnæringen får en stadig viktigere betydning for norsk økonomi. Derfor er det av avgjørende betydning at vi får minst like gode eksportbetingelser til hovedmarkedet EU som våre konkurrenter, sier leder av Sjømatalliansen Kjell Ingebrigtsen.

Bakteppet for møtet er at flere land med en stor sjømatproduksjon har eller er i ferd med å fremforhandle fri markedsadgang til EU. Norske sjømateksportører har ikke de samme betingelsene. 70% av norsk sjømat eksportert til EU møter toll.

Land som Canada, Chile og Sør-Korea har frihandelsavtaler med EU som inkluderer fri markedsadgang også på sjømat. Fremtidige frihandelsavtaler med USA, Japan, Australia og blant andre New Zealand kan gjøre situasjonen for norsk sjømateksport enda vanskeligere til EU.

Derfor mener Sjømatalliansen at norske myndigheter snarest må gå i forhandlinger med EU om fri markedsadgang på sjømat.

Sjømatalliansen er derfor fornøyd med at norske myndigheter har igangsatt en konsekvensvurdering av frihandelsforhandlingene mellom USA og EU (TTIP), og mener at det også er viktig å gjøre tilsvarende vurderinger av frihandel med EU på sjømatområdet.

Sjømatalliansen ber også norske myndigheter ha fokus på sjømattansporten sett i lys av Schengensamabeidet. I møtet med ministeren presenterte Sjømatalliansen innholdet i en rapport utarbeidet av Nord Universitetet på vegne av FHF (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond).

I rapporten går det blant annet frem at etablering av en midlertidig omfattende nasjonal grensekontroll i EU vil få store økonomiske konsekvenser for all varetransport i EU/Schengenområdet.

For norsk fiskerinæring vil en slik utvidet kontroll ha en kostnad i området mellom 260 millioner og 3,6 milliarder kroner årlig, dersom det blir innføring av nasjonal grensekontroll innen Schengenområdet. Allerede i dag er det økt tidsbruk og økte kostnader på grunn av økt grensekontroll ved enkelte grenseoverganger.

– Ved skjerpet bruk av midlertidig nasjonal grensekontroll, må Norge fremme forslag som kan sikre eksport av norsk sjømat, og spesielt fersk kjølt fisk, sier Kjell Ingebrigtsen. Aktuelle tiltak som kan være etablering av spesielle akkrediterte ruter for transporter med lettbedervelige produkter, etablering av en type «fast track» ordning ved viktige grensepasseringsstasjoner, eller en utvidet ordning med plombering/forsegling av kjøretøy som transporterer med lettbedervelige produkter, sier Ingebrigtsen.

***

Rapporten er tilgjengelig på fhf.no: http://www.fhf.no/prosjektdetaljer/?projectNumber=901228

Ytterligere kommentarer:

Kjell Ingebrigtsen, tlf. 922 84 719

***

Sjømatalliansen er etablert av Sjømat Norge (SN), Norske sjømatbedrifters landsforening (NSL), Norges Fiskarlag (NF), Fiskebåt, Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd.