Kjell Ingebrigtsen

Etterlyser offensiv for norsk sjømat

PRESSEMELDING – FORSLAGET TIL STATSBUDSJETT FOR 2015:

Sjømatalliansen etterlyser tiltak fra regjeringen som kan bedre markedsadgangen for norsk fisk. – Vi konkurrerer hver dag på en global arena og er avhengige av god adgang til eksportmarkedene. I en tid da oljeinvesteringene går tilbake er det desto viktigere å satse på næringer som er fremtidsrettet, sier fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen på vegne av hele sjømatnæringen.

Norge er i dag en sterkt oljeavhengig økonomi. Både statsministeren og finansministeren har i forbindelse med fremleggelsen av forslaget til statsbudsjett for 2015 understreket at omslaget i oljesektoren setter norsk verdiskaping på en stor prøve.

– Norsk sjømatnæring er blant de fremste i verden, men trenger en langt tydeligere prioritering når det kommer til norske handelsinteresser. Vi mener regjeringen burde være langt mer fremoverlent. Vi savner en forpliktende strategi for hvordan Norge gjennom EU og EØS-arbeidet skal sikre at vi får handelsbetingelser som gjør at vi kan utnytte det verdiskapingspotensialet som ligger i sjømatnæringen, sier Kjell Ingebrigtsen.

Sjømateksport på 60 mrd
Den norske fiskeri- og havbruksnæringen eksporterte fisk og skalldyr for over 60 milliarder kroner i fjor. Omlag 95% av all fisken blir solgt til markedet verden over. Sjømat er blitt Norges nest største eksportnæring og møter en stigende etterspørsel. Sjømatbedriftene står for stor verdiskaping og over 40.000 lønnsomme distriktsarbeidsplasser langs kysten.

Næringen må likevel sikres like gode betingelser som våre konkurrenter, dette gjelder særlig i hovedmarkedet EU. Mens all annen norsk industri er omfattet av EØS-avtalens prinsipp om fri flyt av varer, har sjømatnæringen vesentlige handelshindringer i EU. Men i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 nevnes knapt noen tiltak som kan styrke markedsadgangen til de 130 landene sjømatbedriftene handler med.

– Fiskeri og havbruk er blant de sektorene som har best forutsetninger for å kunne være en fremtidig bærebjelke for velferden. Dersom vi skal kunne ta denne oppgaven, er det viktig at fiskeri- og havbruksbedriftene gis rom for å utvikle seg videre, fastslår Ingebrigtsen.

Svekket markedsadgang
I dag har norsk sjømatnæring en betydelig utfordring med adgangen til en rekke markeder. Russland er stengt, eksporten til Kina er problematisk, og i vårt viktige nærmarked EU møter næringen betydelige tollbarrierer. Norges adgang til EU-markedet er relativt sett blitt svekket de senere årene sammenlignet med andre sjømatnasjoner, og enda verre kan det bli dersom en transatlantisk frihandelsavtale mellom USA og EU kommer på plass.

– Norsk sjømatnæring trenger aktiv drahjelp fra norske politikere for å få bedret markedsadgangen. Vi trenger en klar handelspolitisk prioritering av eksportinteressene for norsk sjømat, sier Ingebrigtsen.

* * *

Sjømatalliansen er etablert av Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Norske sjømatbedrifters landsforening (NSL), Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Norges Råfisklag, og Norges Sildesalgslag.

 

Ytterligere kommentarer:
Kjell Ingebrigtsen, tlf. 922 84 719