Alle innlegg av Are Kvistad

EU er Norges viktigste eksportmarked for sjømat

Uakseptabel svak markedsadgang til EU

Sjømatalliansen gir i et brev til utenriksdepartementet innspill til regjeringens arbeid med en stortingsmelding om Norges forhold til EU.

I brevet beskriver Sjømatalliansen viktigheten av EU-markedet for norsk sjømatnæring. Årlig eksporterer vi 1,6 millioner tonn sjømat til en verdi av 61 milliarder kroner til EU, noe som betyr at den europeiske handelsblokken fortsatt er vårt viktigste eksportmarked.

Potensialet for å videreutvikle sjømatsektoren er stort, både fordi Norge rår over rike fiskeressurser, har naturgitte forhold for å drive akvakultur og sterke kompetanse- og teknologimiljøer som gir Norge en unik posisjon til å nytte havet for matproduksjon. I tillegg er etterspørselen etter sjømat  jevnt økende globalt.

Samtidig mener Sjømatalliansen at markedsadgangen til EU uakseptabelt mangelfull, framgår det av brevet som er signert Otto Gregussen:

– Næringen har lenge levd med et omforent politisk ønske om betydningen av å sikre markedsadgangen for norsk sjømat. Vi er likefullt i en situasjon der handelsbetingelsene til vårt største marked har stått på stedet hvil i over 20 år. Den politiske viljen til å gjøre  forbedringer må omsettes i reell politikk, og Sjømatalliansen forventer at man fra norsk side nå tar reelle grep for å bedre denne situasjonen. Fri markedsadgang til EU må sees i sammenheng med Norges bidrag til EU gjennom EØS-avtalen.

Les hele brevet her (pdf)